DECKERS NOTARISSEN, Geassocieerde notarissen te Antwerpen

 

DECKERS NOTARISSEN

Geassocieerde notarissen te Antwerpen

Valkeniers-clausule

De clausule Valkeniers is een beding dat toegevoegd kan worden aan een huwelijksovereenkomst. Concreet laat de Valkeniers-clausule toe om de nieuwe huwelijkspartner gedeeltelijk te onterven zodat de erfrechten van de kinderen uit de eerste relatie veilig worden gesteld. Hierbij geldt slechts één beperking: de echtgenote zal steeds gedurende minimum 6 maanden na overlijden van zijn of haar partner de woning mogen bewonen.

De clausule Valkeniers kan slechts gebruikt worden indien ten minste één van de echtgenoten één of meer kinderen heeft uit een vorige relatie. De clausule kan niet gebruikt worden door wettelijke samenwoners.

 

Van rechtswege

Van rechtswege wil zeggen automatisch, zonder motivering en zonder beslissing van een rechter.

 

Variabele rentevoet

De rentevoet zal dalen of stijgen evenredig met de schommelingen van de algemeen geldende rentevoet. Er wordt wel een minimum en een maximum intrestvoet bepaald.
 

 

Vaste datum

Een welbepaald document verkrijgt een niet betwistbare datum op drie manieren:

  • ofwel omdat het geregistreerd wordt;
  • ofwel bij vermelding van de essentie van het document in een notariële akte;
  • ofwel bij overlijden.

Het juridisch feit dat een bepaald document een vaste datum krijgt impliceert dat het tegenstelbaar wordt of kan worden aan derden (bv. een verkoper overlijdt na ondertekening van een verkoopovereenkomst; door dit overlijden wordt deze overeenkomst tegenstelbaar aan de erfgenamen van de verkoper, met andere woordern de erfgenamen worden in de plaats gesteld van de verkoper ten aanzien van de koper).

Vanzelfsprekend veronderstelt het begrip "vaste datum" dat er een geschreven overeenkomst bestaat.

 

Vaste datum

Een welbepaald document verkrijgt een niet betwistbare datum op drie manieren:

  • ofwel omdat het geregistreerd wordt;

  • ofwel bij vermelding van de essentie van het document in een notariële akte;

  • ofwel bij overlijden.

Het juridisch feit dat een bepaald document een vaste datum krijgt impliceert dat het tegenstelbaar wordt of kan worden aan derden.

Vanzelfsprekend veronderstelt het begrip "vaste datum" dat er een geschreven overeenkomst bestaat.

 

vastgestelde inventaris onroerend erfgoed

Als een onroerend goed voorkomt in een vastgestelde inventaris, dan gelden er enkele juridische gevolgen. Deze zijn minder uitgebreid dan bij beschermd onroerend erfgoed. Voor het behoud en beheer van vastgesteld onroerend erfgoed kan je onder bepaalde voorwaarden financiële ondersteuning krijgen van de Vlaamse overheid.

 

Vastgoeddeskundige

Het begrip wordt niet gedefinieerd in de wet. Het kan gaan om iemand die een professioneel onroerende goederen koopt en verkoopt of iemand die gronden aankoop met de bedoeling om gebouwen op te richten (bouwpromotor).

 

VCF (Vlaamse codex fiscaliteit)

Sinds 1 januari 2015 is de Vlaamse Codex Fiscaliteit in werking getreden. Dit wetboek heeft als bedoeling een groot deel van de regels over de Vlaamse belastingen te verzamelen in één enkele codex. Op die manier wou de wetgever een meer eenvormig én eenvoudig systeem in het leven roepen.

Het belangrijkste gevolg is dat de regels in verband met de registratie- en successierechten nu in de Vlaamse Codex Fiscaliteit te vinden zijn, en niet meer in aparte wetboeken.

De “oude” wetboeken (wetboek Registratierechten, Wetboek succesierechten, wetboek der registratie- hypotheek- en griffierechten) werden grotendeels opgeheven. Sommige belastingen kregen een nieuwe naam en sommige procedureregels zijn veranderd, maar inhoudelijk is er weinig gewijzigd. De tarieven zijn ongewijzigd gebleven. U betaalt vandaag gewoon een “erfbelasting” op een nalatenschap, en geen “successierechten” meer! Op een schenking dient vandaag de “schenkbelasting” betaald te worden, en geen“schenkingsrechten”. ..

 

VEN - Vlaams Ecologisch Netwerk

Het VEN is een samenhangend geheel van gebieden uit de open ruimte waar een specifiek beleid voor natuurbehoud wordt gevoerd. Eigenaars en gebruikers van een goed die gelegen is in het VEN, hebben specifieke rechten en plichten, die gericht zijn op het instandhouden van de natuur en de open ruimte.

 

Vennootschap

Een contract op grond waarvan twee of meer personen overeenkomen iets in gemeenschap te brengen met als doel één of meer nauwkeurig omschreven activiteiten uit te oefenen en met het oogmerk aan de vennoten een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel te bezorgen.
 

 

Verblijvingsbeding

Het bevoordelen van de langstlevende echtgenoot door middel van een clausule in het huwelijkscontract zoals bijvoorbeeld overeenkomen dat de gehele gemeenschap aan de langstlevende toekomt (= verblijft).
 

 

Verborgen gebrek

Een verborgen gebrek is een gebrek die ernstig en verborgen is. Het tast het “normale” gebruik van een gebouw aan. Essentieel daarbij is dat het gebrek minstens de prijs van het huis kan beïnvloeden. Men spreekt enkel van een verborgen gebrek wanneer het gebrek aanwezig was wanneer de eigendom overging van de verkoper naar de koper. Het moest bij wijze van spreken al in “de kiem” aanwezig zijn.

Verborgen gebreken komen in alle vormen voor: de aanwezigheid van huiszwam, ondergrondse waterlopen die voorgenomen constructiewerken aanzienlijk duurder maken, gevelstenen die onvoldoende vorstbestendig zijn of een gebrekkige fundering van het gebouw…

 

vergunningsplichtige handelingen - meldingsplicht of vrijstelling

In Vlaanderen moet je voor veel zaken een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen aanvragen. Bijvoorbeeld voor de oprichting van een woning, het vellen van een aantal bomen, het wijzigen van de functie van een gebouw of het aanmerkelijk wijzigen van het reliëf van een terrein.

Zonder omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen, kan je deze zaken in principe niet zomaar uitvoeren. Sommige (kleinere) werken zijn evenwel vrijgesteld van een vergunningsplicht. Dit kan op twee manieren. Ofwel zijn ze volledig vrijgesteld en kan je de handelingen zomaar uitvoeren. In andere gevallen hoef je geen vergunning meer aan te vragen, maar volstaat een eenvoudige melding bij de gemeente.

 

Verkavelen

Verkavelen betekent dat een eigenaar zijn grond zal opsplitsen in verschillende percelen, met oog op het verkopen of het verhuren voor meer dan 9 jaar van de kavels. De percelen zullen kunnen worden verkocht als de eigenaar een verkavelingsvergunning laat opstellen.

 

Verkavelingsakte

Akte die moet worden opgesteld door de notaris alvorens de kavels, begrepen in een verkaveling waarvoor een verkavelingsvergunning werd verkregen, kunnen worden vervreemd, verhuurd voor meer dan negen jaar of met een zakelijk recht worden bezwaard (ook wel akte van verdeling of verkavelingsstatuut genoemd)

 

Verkavelingsakte

Voordat een kavel die deel uitmaakt van een verkaveling, verkocht kan worden, moet de notaris een akte opstellen. Deze akte noemen we de verkavelingsakte. In deze verkavelingsakte worden de verplichtingen uit de verkavelingsvergunning opgenomen.

 

Verkavelingsvergunning

Een verkavelingsvergunning is een vergunning die men moet aanvragen als men een grond, gelegen in het Vlaams Gewest, wil splitsen in meerdere loten om minstens één van die loten te verkopen als bouwgrond.

 

Verklaring van wettelijke samenwoning

Verklaring afgelegd door middel van een geschrift dat tegen ontvangstbewijs wordt overhandigd aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeenschappelijke woonplaats. Deze gaat na of aan alle voorwaarden zijn voldaan (nl. 18 jaar zijn, ongehuwd zijn, en op hetzelfde adres wonen).
Deze verklaring kan eenzijdig door één van de partners herroepen worden.
 

 

Verkoop met beding van aanwas

De partner die eigenaar is van de woning kan aan de andere partner de helft van de woning verkopen, en in de verkoopakte kan een beding van aanwas worden opgenomen.
De ene partner komt met de andere partner overeen dat diegene die het langst leeft van hen beiden, de woning in volle eigendom dan wel in vruchtgebruik mag hebben. De regels van de wettelijke reserve spelen niet.
 

 

Verkoop op lijfrente

Verkoop op lijfrente is een kanscontract waarbij een persoon levenslang of voor een maximale termijn een bepaalde rente betaalt aan andere persoon, verkoper van een onroerend goed.  In feite is dit een alternatief op het betalen van de koopprijs. De rente is verschuldigd tot het overlijden van de verkoper. Zoals bij andere kanscontracten is er wel een onzekere gebeurtenis: de rentebetaler weet niet wanneer de verkoper/rentegenieter zal overlijden.

 

Verkoop uit de hand

De verkoop waarbij een akkoord tot stand komt tussen de koper en de verkoper om een goed aan te kopen tegen een welbepaalde prijs onder de tussen hen overeengekomen voorwaarde (in tegenstelling tot de openbare verkoping).

 

Verkoopovereenkomst

De onderhandse overeenkomst is een overeenkomst waarbij een onroerend goed wordt verkocht en die het geheel van rechten en plichten omschrijft van de verkoper en de koper. De verkoopsovereenkomst (compromis) komt tot stand wanneer de koper en verkoper het eens zijn over het voorwerp en de prijs van een overeenkomst.

 

Verlijden

Wanneer de notaris klaar is met zijn opzoekingen, zal hij de partijen samenroepen met oog op het “verlijden” van de akte. Dit betekent dat de notaris de akte zal toelichten, zal voorlezen en ten slotte, zal ondertekenen. Door het verlijden van de akte wordt rechtskracht verleend aan de overeenkomst tussen partijen.

 

Vermomde schenking

Een vermomde schenking is een schenking die wordt gedaan onder de vorm van een ander contract dat niet weergeeft wat de ware bedoelingen van de partijen zijn. Bij een vermomde schenking is er dus sprake van een “veinzing”. Tegenover derden doet men bijvoorbeeld alsof er sprake is van een verkoopovereenkomst terwijl het eigenlijk om een schenking gaat.

 

Vernietiging (van een overeenkomst)

Partijen kunnen de vernietiging vragen van een overeenkomst wanneer niet aan bepaalde vereisten werd voldaan om de overeenkomst te mogen sluiten. Zo moet iedere verkoopsovereenkomst een geldig voorwerp hebben (een onvergund pand mag je bijvoorbeeld niet verkopen) en een geoorloofde oorzaak (je mag bijvoorbeeld geen huis kopen om er illegale activiteiten in uit te oefenen). Bovendien moet de (ver)koper handelsbekwaam zijn (een minderjarige kan niet kopen of verkopen zonder machtiging van de vrederechter) en er mag er geen wilsgebrek zijn (bijvoorbeeld bedrog vanwege de verkoper).

Indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, dan kan je de overeenkomst vernietigen. Alle gevolgen van de overeenkomst worden ongedaan gemaakt, alsof er nooit een overeenkomst heeft plaatsgevonden.

 

Verval van de vergunning

Een vergunning vervalt wanneer zijn geldigheidsduur overschreden is. Partijen zullen in zo’n geval een verlenging van de termijn moeten vragen alvorens de vergunning vervalt. Ze kunnen in zo’n geval ook een nieuwe vergunning vragen.

 

Vervreemden onder bezwarende titel

Dit betekent dat de eigenaar een goed vervreemd tegen een bepaalde prestatie van de overnemer (bv. een prijs te betalen door de koper of toekenning van aandelen aan de inbrenger van een onroerend goed in een vennootschap).
 

 

Vervreemden ten kosteloze titel

Dit heb je wanneer de verkrijger van het goed geen tegenprestatie moet leveren bij ontvangst van het goed. Enkel de persoon die het goed verkrijgt, heeft er dus een economisch voordeel bij. Een voorbeeld van vervreemding ten kosteloze titel zijn schenkingen en giften.

 

Vervreemding onder bezwarende of onder kosteloze titel

Zowel roerende als onroerende goederen kunnen vervreemd of overgedragen worden, in het notarieel jargon ook dikwijls “mutatie” genoemd.

Deze overdracht kan “onder bezwarende titel” gebeuren; dit is het geval wanneer het goed vervreemd wordt door de eigenaar tegen een bepaalde prestatie van de overnemer (bv. een prijs te betalen door de koper of toekenning van aandelen aan de inbrenger van een onroerend goed in een vennootschap).

De overdracht kan ook kosteloos plaatsvinden; dit wil zeggen dat de verkrijger geen tegenprestatie moet leveren bij ontvangst van het goed (bv. bij de schenking van een geldsom).

 

Verwerpen van de nalatenschap

Het niet aanvaarden van een nalatenschap die meer schulden inhoudt dan tegoeden. Een nalatenschap verwerpen doe je bij de notaris naar keuze.

Het verwerpen van een nalatenschap hoeft niet altijd verbonden te zijn aan schulden. Een kind van een overledene kan ook vrijwillig zijn erfdeel verwerpen zodat zijn eigen kinderen, die misschien meer nood hebben aan kapitaal, in hun plaats erven. Dit noemt men de “vrijwillige erfenissprong”.

 

Verzaken aan het recht van natrekking

In het recht geldt er een speciale regel, een vermoeden, dat de eigenaar van een grond ook eigenaar is van de gebouwen die er op gevestigd zijn. Dit noemt men “natrekking”. In veel gevallen wensen mensen echter geen “recht op natrekking” (bijvoorbeeld als een koppel samen bouwt op de grond van één van de partners). In dit geval kan je verzaken aan dit recht. Op die manier wordt het eigendomsrecht van de grond toch gesplitst van het eigendomsrecht van het gebouw.

 

VLABEL

De Vlaamse Belastingdienst (kortweg Vlabel) is een Vlaamse dienst die instaat voor het beleid van de Vlaamse fiscaliteit. Tot de taken van VLABEL behoort onder meer het het innen en invorderden van Vlaamse belastingen en het uitvoeren van de fiscale controle op deze belastingen.

 

Volmacht (bij algemene vergadering)

Een mede-eigenaar die zelf niet naar de algemene vergadering van mede-eigenaars kan (of wilt) gaan, kan een volmacht aan iemand anders geven om in zijn plaats te stemmen. De volmachthouder kan eender wie zijn, behalve de syndicus. De afwezige mede-eigenaar moet duidelijke instructies gegeven aan de volmachthouder over hoe hij of zij precies moet stemmen op de vergadering.

 

Voogdij

Dit betekent dat een persoon het beheer van de goederen van een ander persoon waarneemt. Meestal gaat voogdij over minderjarigen waarvan de ouders overleden of onbekend zijn, maar ze kan ook betrekking hebben op verlengd minderjarigen of meerderjarigen die onbekwaam verklaard zijn.
 

 

Voorbehouden (of reservataire) erfdeel

Dit is het deel waarop bepaalde erfgenamen (zoals de kinderen of echtgenote) altijd minstens recht op hebben. Bij een schenking of het opstellen van testament moet je hiermee altijd rekening houden.

 

Voorkeursrecht

Een voorkeursrecht is een recht dat bij overeenkomst aan iemand wordt toegekend. (Daarbij verbindt de eigenaar van een onroerend goed zich om eerst met de begunstigde van het voorkeursrecht te onderhandelen, indien hij van plan zou zijn om zijn onroerend goed te verkopen. De verkoper zal dus eerst naar de houder van het voorkeurrecht moeten stappen alvorens een verkoopovereenkomst af te sluiten.

 

Voorkooprecht

Het recht van een persoon (pachter of huurder) of van een overheidsinstelling (OCMW, stad,...) om het verkochte goed met voorrang aan te kopen.  Als u een verkoopovereenkomst ondertekend heeft, bestaat een van de taken van de notaris erin om na te gaan of iemand een voorkooprecht heeft op het goed.  Indien dat zo is, moet deze persoon of instelling aangeschreven worden met de vraag of ze hun voorkooprecht alsnog willen uitoefenen.

 

Voorlopige oplevering

De voorlopige oplevering van een gebouw is het moment waarbij de bouwheer de sleutels krijgt van de aannemer. Vanaf dit moment wordt hij de eigenaar. Dit is ook het moment waarbij hij het gebouwd onroerend goed kan inspecteren. Met een “proces-verbaal van voorlopige levering” worden eventueel de fouten en gebreken vermeld. Het proces-verbaal ondertekenen betekent dat de bouwheer akkoord gaat met de oplevering van de werken. Hij kan zich achteraf niet meer beroepen op andere verborgen gebreken.

 

 

Voorschot of vooruitmaking

Een schenking wordt vermoed als "voorschot op erfdeel" te gebeuren indien de schenking gedaan wordt aan een erfgenaam. Dit betekent dat schenking na het overlijden van de schenker verrekend zal worden met het deel van de andere erfgenamen, indien ze dat wensen. Op die manier wordt bij de verdeling rekening gehouden met de vroegere schenking en wordt de gelijkheid tussen de erfgenamen bewaard.

Een schenking kan bij wijze van “vooruitmaking” gebeuren, indien dit specifiek bepaald is. Hier zal er geen verrekening gebeuren met de nalatenschap na overlijden van de schenker. Bij een dergelijke schenking kan een erfgenaam dus doelbewust bevoordeeld worden tegenover de andere erfgenamen. Een schenking die gedaan wordt aan iemand die geen erfgenaam is, gebeurt steeds bij wijze van vooruitmaking. Bij een schenking buiten erfdeel moet de schenker wél rekening houden met de wettelijke reserve van zijn kinderen.

 

Voorschot op erfdeel

De schenker ziet de schenking louter als een voorschot op het erfdeel van de betrokken begunstigde. De wens van de schenker bestaat in het behouden van de gelijkheid tussen de erfgenamen.

 

Vrijwillige openbare verkoop

Een openbare verkoop hoeft lang niet altijd op dwingende wijze te gebeuren naar aanleiding van een beslag. Wanneer een eigenaar de keuze heeft tussen een verkoop uit de hand, en een openbare tekoopstelling en hij kiest voor de laatste mogelijkheid, dan spreken wij van een “vrijwillige” openbare verkoop.

 

 

Vruchtgebruik

Het recht om een andermans goed te gebruiken en de vruchten daarvan te innen alsof men zelf de eigenaar was, met de verplichting ervoor te zorgen zodat het goed zelf in stand blijft. Een vruchtgebruiker kan dus in een onroerend wonen, maar kan evengoed dit onroerend goed verhuren en genieten van de huurinkomsten. Ander voorbeeld: De vruchtgebruiker van een kapitaal zal geen eigenaar zijn van het kapitaal, maar zal wel recht hebben op de interesten.